Regulamin

REGULAMIN

10. Bieg Czekoladowy – Smak Lata

I. Organizator

WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON:630923330 NIP:7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL)

CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, www.dynasplint.pl,

II. Miejsce, termin, dystans

Miejsce: Poznań, bulwary spacerowe Parku nad Wartą

Start i meta: przy Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu (w pobliżu mostu Królowej Jadwigi).

Termin: 21.06.2020 r.,(niedziela) Start Biegu i Marszu NW o godz. 10:00.

Dystans: 5 km

Trasa: wytyczona po bulwarach spacerowych Parku nad Wartą.

III. Cel imprezy

– popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszych i najzdrowszych form ruchu i zasad fair-play,

– promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych nad Wartą,

– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

– promocja zdrowego stylu życia,

– popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze,

– wsparcie podopiecznych Fundacji Siepomaga (licytacja numeru „1”).

IV. Limity czasu

Bieg Główny – 60 minut,

Marsz Nordic Walking – 70 minut.

V. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają zawodnicy, którzy w roku 2020 r. ukończą minimum 14 lat (rocznikowo).

2. Każdy uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu/Marszu.

3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu/Marszu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu/Marszu.

4. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisaną przez opiekuna prawnego.

5. Uczestnicy Biegu i Marszu mogą wziąć udział w konkursie, którego zasady określa odrębny regulamin opublikowany w panelu zgłoszeniowym do biegu i na www.biegczekoladowy.pl

VI. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia i opłaty do Biegu/Marszu są przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny panel zapisów.

2. Na liście startowej znajdą się tylko osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji oraz dokonały opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.

3. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 10.06.2020 r. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4. Możliwość przepisania numeru startowego, uzupełnienie i poprawa przesłanego formularza zgłoszeniowego możliwe do dnia 10.06.2020 r. (do północy).

5. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał opłaty startowej oraz ma nadany numer startowy.

VII. Limit uczestników

1. Limit uczestników 10. Biegu Czekoladowego wynosi 350 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu/Marszu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej dla Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking ustala się następująco:

40 zł – do 15 marca 2020 r..

45 zł – od 16 marca 2020 r. do 10 maja 2020 r.

50 zł – od 11 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.

IX. Biuro Zawodów

Odbiór pakietów startowych w Centrum Medycznym DYNASPLINT w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 36b w następujących terminach:

– piątek, 19.06.2020 r. w godzinach 16.00 – 18.00

– sobota, 20.06.2020 r. w godzinach 12.00 – 15.00

W dniu zawodów będzie można odebrać pakiet w Biurze Zawodów (Przystań Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu, okolice startu i mety) w godzinach 8.00 – 9.15 tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym mailowym poinformowaniu Organizatora do dnia 20.06.2020 r. na adres: info@wszystkoobieganiu.pl i uzyskaniu jego zgody przesłanej mailem.

X. Klasyfikacje

Klasyfikacja Biegu Głównego:

klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto, oprócz 50 pierwszych zawodników na linii mety.

Kobiety:

OPEN (pierwsze trzy zawodniczki)

K 14 – 17 lat

K 18 – 29 lat

K 30 – 39 lat

K 40 – 49 lat

K 50 – 59 lat

K 60 lat i powyżej

Mężczyźni:

OPEN (pierwszych trzech zawodników)

M 14 – 17 lat

M 18 – 29 lat

M 30 – 39 lat

M 40 – 49 lat

M 50 – 59 lat

M 60 lat i powyżej

V Letnie Zawody Strażaków PSP i OSP na dystansie 5 km o Puchar Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu (pierwsze trzy zawodniczki i pierwsi trzej zawodnicy).

Klasyfikacja Marszu Nordic Walking:

OPEN kobiet (pierwsze trzy zawodniczki) i OPEN mężczyzn (pierwsi trzej zawodnicy)

Memoriałowe Trofea im. Zofii i Henryka Braunów dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika Biegu Głównego na 5 km.

XI. Nagrody

Bieg Główny

OPEN (kobiet i mężczyzn):

1 miejsce – trofeum + nagroda rzeczowa

2 miejsce – trofeum + nagroda rzeczowa

3 miejsce – trofeum + nagroda rzeczowa

Kategorie wiekowe:

1 miejsce – słodka niespodzianka

2 miejsce – słodka niespodzianka

3 miejsce – słodka niespodzianka

Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych!

Marsz Nordic Walking

OPEN (kobiet i mężczyzn):

1 miejsce – słodka niespodzianka

2 miejsce – słodka niespodzianka

3 miejsce – słodka niespodzianka

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Główny lub Marsz Nordic Walking w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.

XII. Warunki uczestnictwa

1. Limit czasu na pokonanie trasy Biegu Głównego wynosi 60 minut. Uczestnicy, którzy po upływie 60 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Osoby te nie będą sklasyfikowane.

2. Limit czasu dla uczestników Marszu Nordic Walking wynosi 70 minut. Uczestnicy, którzy po upływie 70 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania Marszu i zejścia z trasy. Osoby te nie będą sklasyfikowane. Osoby, które nie stosują się do reguł rywalizacji Nordic Walking będą zdyskwalifikowane.

3. Podstawą odbioru pakietu z numerem startowym jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z dokonaniem opłaty startowej, okazanie przez uczestnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia do odbioru pakietu startowego dodatkowo konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisanej przez opiekuna prawnego.

4. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu/Marszu.

5. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia.

6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu/Marszu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika.

7. Organizator może odwołać imprezę lub przenieść ją na inny termin ze względu na warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu i życiu uczestników, ze względu na zagrożenia terrorystyczne i zagrożenia epidemiologiczne oraz na podstawie decyzji administracyjnych organów władz samorządowych i rządowych.

XIII. Względy bezpieczeństwa i zasady fair play

1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i na wózkach.

2. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie.

3. Zabrania się udziału w Biegu/Marszu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.

XIV. Depozyt i zaplecze sanitarne

1. Organizator zapewnia dostęp do toalet w Strefie Startu/Mety oraz do depozytu w Biurze Zawodów.

2. Rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

XV. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:

a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,

b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika,

c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych

– powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

XVI. Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych są CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, www.dynasplint.pl i Przemysław Walewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON:630923330 NIP:7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL

b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.

2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.