Regulamin

5. Bieg Czekoladowy – Słodkie Walentynki
Pod hasłem „Kochamy zdrowo żyć!”

I. Organizator
Centrum Medyczne DYNASPLINT, WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
Impreza pod Patronatem Rady Osiedla Rataje.

II. Miejsce, termin, dystans
Miejsce: Poznań, bulwary spacerowe Parku nad Wartą.
Start i meta: przy Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu (od strony mostu Królowej Jadwigi).
Termin: 11.02.2018 r., niedziela. Start Biegu o godz. 11:00, start Marszu o godz. 11:05.
Dystans: 5 km.
Trasa: wytyczona po bulwarach spacerowych Parku nad Wartą.

III. Cel imprezy
– popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszych i najzdrowszych form ruchu i zasad fair-play,
– promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych nad Wartą,
– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,
– promocja zdrowego stylu życia,
– popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze,
– wsparcie Fundacji Dar Szpiku im. Anny Wierskiej.

IV. Limity czasu
Bieg Główny – 60 minut,
Marsz Nordic Walking – 70 minut.

V. Warunki uczestnictwa
1. Prawo startu mają zawodnicy, którzy w roku 2018 r. ukończą minimum 14 lat.
2. Każdy uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu/Marszu.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu/Marszu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu/Marszu.
4. Uczestnicy poniżej 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisaną przez opiekuna prawnego.

VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia i opłaty do Biegu/Marszu są przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny panel zapisów.
2. Na liście startowej znajdą się tylko osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji oraz dokonały opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.
3. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 05.02.2018 r. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Możliwość przepisania numeru startowego, uzupełnienie i poprawa przesłanego formularza zgłoszeniowego możliwe do dnia 05.02.2018 r.
5. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał opłaty startowej oraz ma nadany numer startowy.

VII. Limit uczestników
1. Limit uczestników 5. Biegu Czekoladowego wynosi 500 osób dla Biegu Głównego oraz 50 osób dla Marszu Nordic Walking. Organizator ma prawo do zmiany limitu.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu/Marszu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
VIII. Opłaty startowe
Wysokość opłaty startowej dla Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking ustala się następująco:
35 zł – do 20 stycznia 2018 r.
45 zł – od 21 stycznia do 5 lutego 2018 r.

IX. Biuro Zawodów
Odbiór pakietów startowych w Centrum Medycznym DYNASPLINT w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 36b w następujących terminach:
– piątek 9.02.2018 r. w godzinach 16.00-19.00
– w sobotę 10.02.2018 r. w godzinach 12.00-16.00

W dniu zawodów, w niedzielę 11.02.2018 r., będzie można odebrać pakiet w Biurze Zawodów (Przystań Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu, okolice startu i mety) w godzinach 8.30 – 10.15 tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym mailowym poinformowaniu Organizatora i uzyskaniu jego zgody przesłanej mailem. Adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl.

X. Klasyfikacje
Klasyfikacja Biegu Głównego:
klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto, oprócz 50 pierwszych zawodników na linii mety.

Kobiety:
OPEN (pierwsze trzy zawodniczki)
K 14 – 17 lat
K 18 – 29 lat
K 30 – 39 lat
K 40 – 49 lat
K 50 – 59 lat
K 60 lat i powyżej

Mężczyźni:
OPEN (pierwszych trzech zawodników)
M 14 – 17 lat
M 18 – 29 lat
M 30 – 39 lat
M 40 – 49 lat
M 50 – 59 lat
M 60 lat i powyżej

Zimowe Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP i OSP na dystansie 5 km o Puchar Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (pierwsze trzy zawodniczki i pierwsi trzej zawodnicy).

Klasyfikacja Marszu Nordic Walking:
OPEN kobiet (pierwsze trzy zawodniczki) i OPEN mężczyzn (pierwsi trzej zawodnicy).

XI. Nagrody
Bieg Główny
OPEN (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce – trofeum + nagroda rzeczowa
2 miejsce – trofeum + nagroda rzeczowa
3 miejsce – trofeum + nagroda rzeczowa

Kategorie wiekowe:
1 miejsce – słodka niespodzianka
2 miejsce – słodka niespodzianka
3 miejsce – słodka niespodzianka

Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

Marsz Nordic Walking
OPEN (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce – słodka niespodzianka
2 miejsce – słodka niespodzianka
3 miejsce – słodka niespodzianka

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Główny lub Marsz Nordic Walking w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.

XII. Warunki uczestnictwa
1. Limit czasu na pokonanie trasy Biegu Głównego wynosi 60 minut. Uczestnicy, którzy po upływie 60 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Osoby te nie będą sklasyfikowane.
2. Limit czasu dla uczestników Marszu Nordic Walking wynosi 70 minut. Uczestnicy, którzy po upływie 70 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania Marszu i zejścia z trasy. Osoby te nie będą sklasyfikowane.
3. Podstawą odbioru pakietu z numerem startowym jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z dokonaniem opłaty startowej, okazanie przez uczestnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia do odbioru pakietu startowego dodatkowo konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisanej przez opiekuna prawnego.
4. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu/Marszu.
5. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia.
6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu/Marszu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika.

XIII. Względy bezpieczeństwa i zasady fair play
1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i na wózkach.
2. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie.
3. Zabrania się udziału w Biegu/Marszu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.

XIV. Depozyt i zaplecze sanitarne
1. Organizator zapewnia dostęp do toalet w Strefie Startu/Mety oraz do depozytu w Biurze Zawodów.
2. Rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

XV. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Bieg/Marsz. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością w której zamieszkuje na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania Biegu/Marszu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu/Marszu.

XVI. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w Biegu/Marszu z przypiętym z przodu numerem startowym. Uczestnicy bez numerów startowych będą usunięci z trasy przez służby porządkowe.
2. Wszelkie próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach Organizatora. Ukarana będzie zarówno osoba biegnąca z nie swoim numerem, jak i osoba, do której numer startowy został wcześniej przypisany.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu/Marszu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl i po otrzymaniu maila potwierdzającego otrzymanie wycofania zgody.
5. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu elektronicznego, wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
7. Pisemne protesty można składać w dniu Biegu do godziny 12:30.

Trasa 5. Biegu Czekoladowego – Słodkie Walentynki