Regulamin 5 km

REGULAMIN

12. Bieg Czekoladowy – Smak Lata

www.biegczekoladowy.pl

#BezpieczneWakacje

I. Cel imprezy

– popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszych i najzdrowszych form ruchu i zasad fair-play,

– promocja i propagowanie walorów terenów sportowo – rekreacyjnych,

– integracja pokoleniowa sympatyków i pasjonatów biegania,

– promocja zdrowego stylu życia i budowania odporności organizmu poprzez sport,

– popularyzacja aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu,

– wsparcie podopiecznych Fundacji Siepomaga (licytacja numeru startowego „1”).

II. Miejsce, termin, dystans

Termin: 27.06.2021 r. (niedziela). Start Biegu i Marszu Nordic Walking

Dystans: 5 km

Każdy wystartuje na wybranej przez siebie trasie na dystansie 5 km o dowolnej godzinie w dniu 27.06.2021 r.

UWAGA! Nie wolno startować na bieżni lekkoatletycznej (stadionie), bieżni mechanicznej (i innych tego typu). Bieg i marsz muszą odbyć się w sposób ciągły, bez przerwy. Nie wolno w czasie biegu i marszu zatrzymywać pomiaru czasu.

III. Organizator

CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP 972-05-85-878.REGON 630306659,

WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (ARF Agencja Prasowa P. Walewski,ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP 782-137-36-97, REGON 630923330),

KS Akademia Młodych Olimpijczyków z w Poznaniu NIP 7822624919, REGON 65512875

Adres e-mail do organizatora: info@wszystkoobieganiu.pl

IV. Limity czasu

Bieg Główny – 60 minut,

Marsz Nordic Walking – 70 minut.

V. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają osoby, które w roku 2021 r. ukończą minimum 14 lat.

2. Każdy uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany poprzez Panel Zapisów i warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia elektronicznego i zaakceptowania niniejszego zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań do udziału w Biegu/Marszu oraz, że będzie stosował się do bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki związanych z pandemiązawartychna oficjalnej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu/Marszu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu/Marszu.

5. Uczestnicy poniżej 18. roku życia muszą przesłać zgodę na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisaną przez opiekuna prawnego na adres: info@wszystkoobieganiu.pl. Dokument do pobrania na stronie internetowej www.biegczekoladowy.pl

VI. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia i opłaty do Biegu/Marszu są przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny panel zapisów.

2. Na liście startowej znajdą się tylko osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji oraz dokonały opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.

3. Termin zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa ostatecznie dnia 20.06.2021 r. (o północy) lub wcześniej po osiągnięciu limitu uczestników.

4. Możliwość przepisania numeru startowego, uzupełnienie i poprawa przesłanego formularza zgłoszeniowego możliwe do dnia 20.06.2021 r. (do północy).

5. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał opłaty startowej oraz ma nadany numer startowy.

VII. Limit uczestników

1. Limit uczestników 12. Biegu Czekoladowego – Smak Lata wynosi 150 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu/Marszu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej dla Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking ustala się na:

– 39 zł – odbiór osobisty pakietu startowego w Biurze Biegu w Poznaniu.

– 48 zł – przesłanie pakietu startowego kurierem.

IX. Biuro Biegu

Odbiór pakietów startowych w Centrum Medycznym DYNASPLINT w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 36b w następujących terminach:

– sobota, 26.06.2021 r. w godzinach 9.00 – 13.00

X. Klasyfikacje

1. Klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o zweryfikowany czas zamieszczony w Panelu Zawodnika, a następnie opublikowany na stronie www.biegczekoladowy.pl. Wyniki zostaną podane 30.06.2021 r.

2. Warunkami znalezienia się na oficjalnej liście osób, które ukończyły 12. Bieg Czekoladowy – Smak Lata na dystansie 5 km (bieg i nordic walking) są:

a) przesłanie poprzez Panel Zawodnika czasu i linku do swojego startu z pomiaru np. Garmin, Polar, Sunto lub innej aplikacji (w razie trudności technicznych kontakt:info@wszystkoobieganiu.pl),

b) załączeniu w Panelu Zawodnika zdjęcia z trasy z przypiętym numerem startowym, widoczną twarzą.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania nadesłanych wyników, zażądania przesłania dodatkowych danych i dyskwalifikacji niezweryfikowanych wyników zgodnie z pkt. XIII/2 niniejszego Regulaminu.

4. Kategorie wiekowe kobiet:

K 14 – 17 lat

K 18 – 29 lat

K 30 – 39 lat

K 40 – 49 lat

K 50 – 59 lat

K 60 lat i powyżej

5. Kategorie wiekowe mężczyźni:

M 14 – 17 lat

M 18 – 29 lat

M 30 – 39 lat

M 40 – 49 lat

M 50 – 59 lat

M 60 lat i powyżej

6. VII Letnie Zawody Strażaków PSP i OSP na dystansie 5 km

7. Klasyfikacja Marszu Nordic Walking:

OPEN kobiet (pierwsze trzy zawodniczki) i OPEN mężczyzn (pierwsi trzej zawodnicy)

8. Memoriałowe Trofea im. Zofii i Henryka Braunów dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika Biegu Głównego na 5 km.

XI. Nagrody

Ufundowane przez Partnerów Biegu Czekoladowego. Wśród osób, które ukończą zgodnie z niniejszym Regulaminem Bieg oraz Marsz NW i znajdą się na oficjalnej liście opublikowanej na stronie www.biegczekoladowy.pl odbędzie się konkurs z nagrodami od Partnerów.

XII. Warunki uczestnictwa

1. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km Biegu Głównego wynosi 60 minut. Uczestnicy, którzy nie dostosują się do reguł rywalizacji Biegu będą zdyskwalifikowani.

2. Limit czasu dla uczestników Marszu Nordic Walking wynosi 70 minut. Uczestnicy, którzy nie dostosują się do reguł rywalizacji Nordic Walking będą zdyskwalifikowani.

3. Podstawą otrzymania pakietu jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z dokonaniem opłaty startowej co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisanej przez opiekuna prawnego.

4. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu/Marszu.

5. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu/Marszu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika.

XIII. Zasady bezpieczeństwa i Fair Play

1. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach i na wózkach i innych podobnych urządzeniach, które nie są zgodne z charakterem rywalizacji.

2. Przesłane linki wyników będą weryfikowane przez Komisję Sędziowską, a próby oszustwa karane będą dyskwalifikacją.

3. Zabrania się udziału w Biegu/Marszu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgodnie punktem V niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestnika 12. Biegu Czekoladowego – Smak Lata postanowień pt. XIII

XIV. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:

a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,

b) elektroniczne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

c) poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych

– powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

XV. Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych są CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, www.dynasplint.pl i WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (ARF Agencja Prasowa P. Walewski,ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP 782-137-36-97, REGON 630923330),

b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo poprzez zgłoszenie elektroniczne.

2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.