Bieg Czekoladowy

Ruszyły zapisy na 9. Bieg Czekoladowy – Słodkie Walentynki! Widzimy się 16 lutego 2020 r. :)

Obiecaliśmy Wam podczas zakończenia 8. Biegu Czekoladowego – Smak Lata, że będziecie mieli okazję już latem zapisać się na walentynkową edycję Biegu! Cieszymy się, że wielu z Was planuje udział w Biegu z wyprzedzeniem! Przygotowaliśmy dla Was zatem niespodziankę – udział w konkursie na hasło promujące Bieg Czekoladowy. Główną nagrodą jest lodówka SMEG ufundowana przez naszego Głównego Partnera Firmę DoMix AGD.

Podczas rejestracji poprzez panel elektroniczny należy zaznaczyć odpowiednie opcje i napisać hasło, by wziąć udział w naszym konkursie. Regulamin konkursu znajduje się w panelu oraz poniżej.

Linki do zapisów i list startowych


REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE BIEG CZEKOLADOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Hasło promujące Bieg Czekoladowy.
 2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Medyczne Dynasplint z siedzibą ul. Słowiańska 36b, 61-664 Poznań. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Domix. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas zapisów do 9. Biegu Czekoladowego w dniu 16.02.2020.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
  b) dokonała rejestracji poprzez panel elektroniczny i jest uczestnikiem 9. Biegu Czekoladowego i Marszu Nordic Walking na 5 km
  c) musi ukończyć zgodnie z Regulaminem 9. Biegu Czekoladowego bieg lub marsz NW zgodnie z Regulaminem Biegu
  d) podała hasło konkursowe podczas rejestracji elektronicznej do 9. Biegu Czekoladowego w formularzu zgłoszeniowym
  e) nie ma innej możliwości zgłoszenia hasła konkursowego jak podano w § 2 ptk. 1d
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków podanych w punkcie 1 § 2

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  a) Lodówka SMEG
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Laureaci konkursu, wyłonieni wśród Uczestników przez Komisję Konkursową
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu i podaniu wyników 9. Biegu Czekoladowego w dniu 16.02.2020.
 5. Otrzymana nagroda zostanie dostarczona pod wskazany przez Laureata adres dostawy.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, poprzez rejestrację w panelu elektronicznym
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Biegu Czekoladowego. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 1. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://biegczekoladowy.pl/