Biegi dzieci


REGULAMIN

Jubileuszowy

10. Bieg Czekoladowy – Smak Lata dla dzieci

Ze względu na pandemię koronowirusa COVID-19 i obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące organizacji imprez sportowych musieliśmy zmienić formułę naszego biegu.

Nie wyobrażamy sobie jednak, byśmy wspólnie nie świętowali na sportowo

10. edycji Biegu Czekoladowego!

Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, dlatego pobiegniemy osobno, ale wspólnie pokażemy, że z optymizmem patrzymy w przyszłość!

Niech moc czekolady będzie z Wami!

I. Organizator

CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, KS Akademia Młodych Olimpijczyków z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP:7822624919, REGON:365512875

II. Miejsce, termin, dystans

Termin: 21.06.2020 r. (niedziela)

Dystanse: 100 m (wiek 3 – 5 lat), 300 m (6 – 8 lat), 600 m (9 – 11 lat), 900 m (12 – 13 lat)

Każdy wystartuje na wybranej przez siebie trasie na dystansie zgodnie ze zgłoszeniem o dowolnej godzinie w dniu 21.06.2020 r. Pamiętajmy, że to przede wszystkim zabawa!

Bez mierzenia czasu!

III. Cel imprezy

– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszych i najzdrowszych form ruchu i zasad fair-play,

– promocja i propagowanie walorów terenów sportowo – rekreacyjnych,

– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

– promocja zdrowego stylu życia,

– popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze,

– wsparcie podopiecznych Fundacji Siepomaga.

V. Warunki uczestnictwa

1. Prawo udziału mają dzieci, które do dnia 21.06.2020 r. ukończą trzeci rok życia oraz te, które w dniu zawodów będą mieć ukończone nie więcej niż 13 lat.

2. Każdy uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany poprzez elektroniczny panel zapisów i warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3.Opiekun prawny dziecka dokonując zgłoszenia elektronicznego akceptuje jednocześnie niniejszy Regulamin i zaświadcza, że dziecko nie ma przeciwskazań do udziału w biegu oraz, że będzie stosował się do bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki związanych z pandemią zawartych na oficjalnej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

4. Każdy uczestnik/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

VI. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny panel zapisów.

2. Na liście startowej znajdą się tylko osoby, które zostały zarejestrowane zgodnie z Regulaminem.

3. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa ostatecznie dnia 05.06.2020 r. (do północy) lub wcześniej po osiągnięciu limitu uczestników.

VII. Limit uczestników

1. Limit uczestników 10. Biegu Czekoladowego – Smak Lata dla dzieci wynosi 200 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej ustala się na 25 zł.

IX. Biuro Zawodów

Prosimy o kontakt mailowy na adres: info@wszystkoobieganiu.pl. Nie ma stacjonarnego biura zawodów.

X. Klasyfikacja i charakter biegu

Wszystkie zgłoszone dzieci otrzymają medal oraz słodką niespodziankę. Biegi mają charakter towarzyski propagujący zasady Fair Play.

XI. Warunki uczestnictwa

1. Podstawą otrzymania pakietu jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z dokonaniem opłaty startowej co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Dzieci biegną wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna prawnego.

4. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych.

5. Wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w biegu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika.

XII. Zasady bezpieczeństwa i fair play

1. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach i na wózkach i innych podobnych urządzeniach, które nie są zgodne z charakterem rywalizacji. .

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgodnie punktem V/3 niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestnika 10. Biegu Czekoladowego – Smak Lata dla dzieci postanowień pkt. XII.

XIII. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:

a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,

b) elektroniczne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

c) poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych

– powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

XIV. Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych są CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, www.dynasplint.pl i KS Akademia Młodych Olimpijczyków z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP:7822624919, REGON:365512875

b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo poprzez zgłoszenie elektroniczne w panelu Plus Timing.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.