Biegi dzieci


REGULAMIN

9. Bieg Czekoladowy dla dzieciSłodkie Walentynki

I. Organizatorzy

WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP:7821373697, właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL)

CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, www.dynasplint.pl,

Współpraca :KS Akademia Młodych Olimpijczyków (NIP 782-261-49-19, REGON 365512875, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Poznania)

II. Data i miejsce zawodów

Miejsce: Poznań, bulwary spacerowe Parku nad Wartą.

Start i meta: przy Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu (od strony mostu Królowej Jadwigi).

Termin: 16.02.2020 r., niedziela. Start Biegu o godzinie 10:30

Dystanse: 300 m (dzieci w wieku 3-7 lat), 600 m (dzieci w wieku 8-13 lat). W zimowej edycji Bieg

Czekoladowy dla Dzieci ma charakter zawodów towarzyskich. Nie jest prowadzona klasyfikacja miejsc. Wszystkie dzieci na mecie otrzymają medal (taki sam jak uczestnicy Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking) oraz słodką niespodziankę.

III. Cel imprezy

– promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych nad Wartą,

– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

– krzewienie idei olimpijskich i zasady Fair Play,

– promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci,

– współpraca z Akademią Młodych Olimpijczyków.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają dzieci, które do dnia 16.02.2020 r. ukończą 3. rok życia oraz te, które w dniu zawodów będą mieć ukończone nie więcej niż 13 lat.

2. Podstawą odbioru numeru startowego jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z dokonaniem opłaty startowej, okazanie przez opiekuna prawnego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie Karty Zgłoszeniowej. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego.

3. Każdy uczestnik i opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

4. Uczestnicy Biegu zobowiązani są stawić się w strefie startu 10 minut przed startem.

5. Każdy uczestnik musi biec z przypiętym z przodu numerem startowym.

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia i opłaty do Biegu są przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny panel zapisów.

2. Na liście startowej znajdą się tylko te dzieci, których opiekunowie prawni dokonali prawidłowej rejestracji i opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.

3. Limit uczestników Biegu Czekoladowego dla dzieci wynosi 100 osób dla wszystkich biegów łącznie. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 10.02.2020 r. (do północy) lub do wyczerpania limitu miejsc.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VI. Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej wynosi 20 zł. W ramach opłaty każde dziecko otrzyma:

– numer startowy,

– pamiątkowy medal na mecie,

– słodki poczęstunek na mecie,

– zabezpieczenie medyczne.

VII. Biuro Zawodów

Odbiór pakietów startowych w Centrum Medycznym DYNASPLINT w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 36b w następujących terminach:

– piątek, 14.02.2020 r. w godzinach 16.00 – 18.00

– sobota, 15.02.2020 r. w godzinach 12.00 – 15.00

W dniu zawodów będzie można odebrać pakiet w Biurze Zawodów (Przystań Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu, okolice startu i mety) w godzinach 8.30 – 10.00 tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym mailowym poinformowaniu Organizatora na adres: info@wszystkoobieganiu.pl. i uzyskaniu jego zgody przesłanej mailem.

VIII. Klasyfikacja

Wszystkie dzieci na mecie otrzymają pamiątkowy medal  i słodką niespodziankę.Po biegu gorąca czekolada.

IX. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:

a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,

b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika,

c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych

– powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

X. Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych są CENTRUM MEDYCZNE „DYNASPLINT” S.C., 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 36b, NIP:972-05-85-878.REGON:630306659, www.dynasplint.pl, WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL)

b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.

2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

5. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.