Biegi dzieci

5. Bieg Czekoladowy dla Dzieci
Pod hasłem „Kochamy zdrowo żyć!”

I. Organizatorzy
Centrum Medyczne DYNASPLINT, WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
Impreza pod Patronatem Rady Osiedla Rataje.

II. Data i miejsce zawodów
Miejsce: Poznań, bulwary spacerowe Parku nad Wartą.
Start i meta: przy Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu (od strony mostu Królowej Jadwigi).
Termin: 11.02.2018 r., niedziela. Start Biegu o godzinie 10:30
Dystanse: 300 m (dzieci w wieku 3-7 lat), 600 m (dzieci w wieku 8-13 lat). W zimowej edycji Bieg Czekoladowy dla Dzieci ma charakter towarzyski. Nie jest przeprowadzana klasyfikacja miejsc. Wszystkie dzieci na mecie otrzymają medal (taki sam jak uczestnicy Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking) i słodką niespodziankę.

III. Cel imprezy
– promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych nad Wartą,
– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,
– promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci.

IV. Warunki uczestnictwa
1. Prawo startu mają dzieci, które do dnia 11.02.2018 r. ukończą 3 rok życia oraz te, które w dniu zawodów będą mieć ukończone nie więcej niż 13 lat.
2. Podstawą odbioru numeru startowego jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja wraz z dokonaniem opłaty startowej, okazanie przez opiekuna prawnego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie Karty Zgłoszeniowej. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego.
3. Każdy uczestnik i opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
4. Uczestnicy Biegu zobowiązani są stawić się w strefie startu 10 minut przed startem.
5. Każdy uczestnik musi biec z przypiętym z przodu numerem startowym.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia i opłaty do Biegu są przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny panel zapisów.
2. Na liście startowej znajdą się tylko te dzieci, których opiekunowie prawni dokonali prawidłowej rejestracji i opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.
3. Limit uczestników Biegu Czekoladowego dla Dzieci wynosi 100 osób dla wszystkich biegów dla dzieci łącznie. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 05.02.2018 r.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VI. Opłata startowa
Wysokość opłaty startowej wynosi 20 zł. W ramach opłaty każde dziecko otrzyma:
– numer startowy,
– odlewany medal na mecie,
– słodki poczęstunek na mecie,
– zabezpieczenie medyczne.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Bieg. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
3. Opiekun prawny ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu dla Dzieci.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
2. Uczestnik i opiekun prawny akceptując Regulamin wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.